гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Екология

екологияНашата фирма осъзнава своята отговорно-
ст да развива не само успешен, но и соци-
ално ангажиран бизнес като полага грижи
за защита на околната среда и здравето и безопасността на хората.

Ръководството на "Витавел" АД е убедено,
че персоналът ясно осъзнава своята роля
за опазването на околната среда, за разви-
тието и успеха на компанията и е уверено,
че всеки според своите правомощия, отго-
ворности и възможности, ще допринесе за изпълнение на политиката по околната сре-
да и свързаните с нея основни задачи в про-
цеса на изграждане и поддържане на систе-
мата по качество и околна среда.

 

Политиката на "Витавел" АД по отношение на околната среда е насочена главно към:
За постигането на основните цели на тази политика, ръководството ще ползва ефе-
ктивно всички налични ресурси и ще провежда активна и целенасочена политика за:
//