гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Новини

 ЕС, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
 
  12.04.2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

за

Избор на доставчик за "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, предвидени за закупуване по проекта /1 бр. Парогенератор и 1 бр.Сушилна маса за велпапно платно/ по две обособени позиции":
  • Обособена позиция 1: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1бр. Парогенератор";
  • Обособена позиция 2: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1бр.Сушилна маса за велпапно платно"

В изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0348-C01

„Повишаване на енергийната ефекивност на "ВИТАВЕЛ" АД,

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, предвидени за закупуване по проекта /1бр. Високопроизводителна машина за капсули/“

Документи за участие в търга:

1.  Публична покана

2.  Методика за оценка

3.  Техническо задание

4.  Изисквания към офертите

5.  Декларация на кандидатите по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

6.  Оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ

7.  Проект на договор

8.  Общи условия на ДБФП, приложение към проекто-договора

9.  Изисквания към офертите

Определен е срок за подаване на оферти до 19/04/2018г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

 

__________________________________________________________________________________

 ЕС, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Витавел АД спечели проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност.Проект и главна цел ДБФП номер :BG16RFOP002-2.001-0417-C01 инвестиционни мерки за повишаване на производствения капацитет и усъвършенстване на технологиите във Витавел АД на обща стойност 1666666.00 лв , от които 849 999.66 лв. европейско и 149 999.94 национално съфинансиране.

 

__________________________________________________________________________________

 ЕС, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
 
  09.03.2017

Витавел АД, в качеството си на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001- 0417-C01, обявява тръжна прроцедура чраз Избор с публична покана с предмет: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във "ВИТАВЕЛ" АД по четири обособени позиции : Обособена позиция 1: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Машина за балиране на отпадна хартия (балирпреса) и Обособена позиция 2: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Сгъвачно - лепачна машина".

Публикувано от Витавел
 

Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във „ВИТАВЕЛ” АД по две обособени позиции":

  • Обособена позиция 1: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Машина за балиране на отпадна хартия (балирпреса)";

  • Обособена позиция 2: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Сгъвачно - лепачна машина;

Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент "ВИТАВЕЛ" АД“ по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0417-C01, с предмет: Избор на доставчик за "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във „ВИТАВЕЛ” АД по две обособени позиции":
  • Обособена позиция 1: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Машина за балиране на отпадна хартия (балирпреса)";
  • Обособена позиция 2: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Сгъвачно - лепачна машина;

Срок за подаване на оферти - до 00.00 ч. на 18.03.2017 г.   

Тръжна документация - .PDF

 

//