гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Новини

 ЕС, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
 
  22.12.2016

"Витавел" АД, в качеството си на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0417-C01, обявява тръжна прроцедура чраз "Избор с публична покана" с предмет: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във „ВИТАВЕЛ” АД по четири обособени позиции": Обособена позиция 1: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Машина за балиране на отпадна хартия (балирпреса)"; Обособена позиция 2: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Инсталация за производство на лепило (лепилна кухня)";Обособена позиция 3: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Сгъвачно - лепачна машина” и Обособена позиция 4: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Единична облицовъчна машина".

Публикувано от Витавел
 

Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във „ВИТАВЕЛ” АД по четири обособени позиции":

  • Обособена позиция 1: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Машина за балиране на отпадна хартия (балирпреса)";

  • Обособена позиция 2: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Инсталация за производство на лепило (лепилна кухня)";

  • Обособена позиция 3: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Сгъвачно - лепачна машина;

  • Обособена позиция 4: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Единична облицовъчна машина"

 Tръжна документация за процедура „Избор с публична покана“ по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент "ВИТАВЕЛ" АД“ по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0417-C01, с предмет: Избор на доставчик за "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на високо технологично автоматизирано оборудване за повишаване на производствения капацитет във „ВИТАВЕЛ” АД по четири обособени позиции":
  • Обособена позиция 1: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Машина за балиране на отпадна хартия (балирпреса)";
  • Обособена позиция 2: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Инсталация за производство на лепило (лепилна кухня)";

  • Обособена позиция 3: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Сгъвачно - лепачна машина;

  • Обособена позиция 4: "Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на "Единична облицовъчна машина"

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 00.00 ч. на 30.12.2016 г.   

Тръжна документация - .PDF

 

//