гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Новини

 ЕС, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
 
  12.04.2018

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

за

Избор на доставчик за "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, предвидени за закупуване по проекта /1 бр. Парогенератор и 1 бр.Сушилна маса за велпапно платно/ по две обособени позиции":
  • Обособена позиция 1: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1бр. Парогенератор";
  • Обособена позиция 2: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1бр.Сушилна маса за велпапно платно"

В изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0348-C01

„Повишаване на енергийната ефекивност на "ВИТАВЕЛ" АД,

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА, предвидени за закупуване по проекта /1бр. Високопроизводителна машина за капсули/“

Документи за участие в търга:

1.  Публична покана

2.  Методика за оценка

3.  Техническо задание

4.  Изисквания към офертите

5.  Декларация на кандидатите по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г.

6.  Оферта за участие в процедура “Избор с публична покана” по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ

7.  Проект на договор

8.  Общи условия на ДБФП, приложение към проекто-договора

9.  Изисквания към офертите

Определен е срок за подаване на оферти до 19/04/2018г. Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

 

//