гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Социална отговорност

социална отговорностОсновни ценности на Витавел са повиша-
ване на стандарта на живот и качеството
на живот на своите служители и отговор-
ност към своите клиенти и доставчици, с
които компанията работи.

Витавел поставя важен акцент върху въз-
обновяване и рециклиране на суровини,
стреми се да предлага екологични чисти
продукти и услуги, като непрекъснато по-
лучава обратна връзка от клиентите си за
нуждите на потребителите по отношение
на функционалност, качество на продук-
тите и въздействие върху околната среда.
В основата на всички проекти стои оцен-
ката на влиянието върху околната среда.Витавел изпълнява своята дейност в съответствие с най-високите стандарти на най-добри-
те корпоративни практики и в пълно съответствие с всички регулаторни изисквания.

Витавел има за цел да осигури безопасна и недискриминационна работна среда за служи-
телите си. Всички звена трябва стриктно да спазват националното законодателство и дого-
ворени споразумения. Витавел активно се стреми към непрекъснато подобряване на здра-
вето и безопасността на работното място.

//