гр. Луковит, ул. Хр. Ботев 57, Тел. 0697 53615, Факс 0697 52573, Търг. Отдел: 0697 52327, 0697 53623, моб. 0886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg English

Запитване за
оферта

Разгледайте нашите продукти и направете запитване за оферта!

Ние държим на качеството и Нашите клиенти!

Членства

българска стопанска камара

"Витавел" АД е дългогодишен член на Българска стопанска камара.

БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво. Камарата участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики. През 20-те тежки години на политико-икономически преход Българската стопанска камара се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партий-
на неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност.

браншова камара по целулозна-хартиената промишленост

"Витавел" АД е член на Браншовата камара на целулозно-хартиената промишленост. Дейността
на камарата е в полза на
членовете си.

Камарата е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дийност в областта на целулозно - хартиената промишленост в Република България.

Българска търговско-промишлена палата

"Витавел" АД е член на Българска търговско - промиш-
лена палата.
БТПП е основана през 1895 г. и е водеща асоциация на работодателите в България - включваща над 52000 членове. Тя е независима, неправителстве-
на организация, която подкрепя, насърчава и предста-
влява интересите на своите членове и допринася за
развитито на международното икономическо сътрудни-
чество. БТПП се основава на принципите на добровол-
но членство, автономия и самофинансиране и се стре-
ми да установи етични и социално отговорни отношения.

//