Bulgaria, Lukovit, Hristo Botev 57, phone +359 697 53615, fax +359 697 52573, Sales: +359 697 52327, +359 886 154 729, e-mail: office.lukovit@vitavel.bg Български

Place an
inquiry

View our products and place an inquiry!

We value quality and our clients!

Новини

Оперативна програма - Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013
 
06 февр. 2013

Тръжна процедура по реда на ПМС 55/2007г., на бенефи-циент "Витавел" АД по Договор № BG161PO003-2.1.13-0297-C0001

Публикувано от Витавел

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител "открит избор" с предмет:

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ "ВИТАВЕЛ" АД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛИСТОКАШИРАЩА МАШИНА И МАШИНА ЗА ЛЕПЕНЕ НА ЕТИКЕТИ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПОДГЪВАНЕ И РЯЗАНЕ"

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: "ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФЛЕКСОПЕЧАТАЩА МАШИНА",

в изпълнение на Договор № BG161PO003-2.1.13-0297-C0001,при условията на ПМС 55/2007.

Тръжна документация - .DOC

Тръжна документация - .PDF

Обява във вестник "Стандарт", бр.7194 от 06.02.2013г.